Προϊόντα

 

Η εταιρεία ΤΕΤΩΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε., εδρεύει στα Μέγαρα Αττικής σε έναν σύγχρονο ιδιόκτητο χώρο, όπου στεγάζονται γραφεία και αποθήκες και δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα με τις εξής κύριες δραστηριότητες :

  • Εμπορία μηχανημάτων και εξοπλισμών που αφορούν πτηνοκτηνοτροφικές μονάδες.
  • Παροχή τεχνογνωσίας, τεχνικών λύσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών γύρω από τον κλάδο της πτηνοτροφίας και της κτηνοτροφίας.
  • Εγκατάσταση μονάδων βιοαερίου με χρήση οργανικών υποπροϊόντων ως πρώτη ύλη.
  • Εμπορία μηχανημάτων και εξοπλισμών που αφορούν χοιροτροφικές μονάδες.

Πτηνοτροφία

Χοιροτροφία

Βιοαέριο