ΒΙΟΑΕΡΙΟ

 
 
WELTEC ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
 
 
 
Η διαχείριση των ολοένα και αυξανόμενων παραγόμενων αποβλήτων, με φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον, αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας στη σημερινή εποχή .

Σε πολλές χώρες, η αειφόρος διαχείριση, η πρόληψη και η μείωση των αποβλήτων έχουν καταστεί σημαντικές πολιτικές προτεραιότητες και συνιστούν ένα σημαντικό μέρος των προσπαθειών, για τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Οι προηγούμενες πρακτικές της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης των αποβλήτων δεν είναι πλέον αποδεκτές.

Ούτε η ελεγχόμενη διάθεση στις χωματερές αλλά ούτε και η αποτέφρωση των οργανικών αποβλήτων δεν προτιμούνται ως τεχνολογίες, δεδομένου ότι τα περιβαλλοντικά πρότυπα που ισχύουν σήμερα είναι πολύ πιο αυστηρά, ενώ ζητούμενο είναι η ενέργεια ανάκτησης και η ανακύκλωση των θρεπτικών ουσιών και της οργανικής ουσίας.
 
 
 
 
Η παραγωγή βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση (ΑΧ) ζωικών υποπροϊόντων και πολτών καθώς και ενός ευρέος φάσματος οργανικών υποπροϊόντων μετατρέπει αυτά τα υποστρώματα σε ανανεώσιμη ενέργεια και προσφέρει ένα φυσικό λίπασμα για τη γεωργία.
 

Περιγραφή

 
Με τον όρο αναερόβια χώνευση (ΑΧ) νοείται η βιολογική διαδικασία κατά την οποία ο οργανικός άνθρακας μέσω διαδοχικών οξειδώσεων και αναγωγών μετατρέπεται στην πιο οξειδωμένη (CO2 – Διοξείδιο του άνθρακα), και στην πιο ανηγμένη μορφή του (CH4 - μεθάνιο), υπό την καταλυτική δράση ενός ευρέως φάσματος μικροοργανισμών σε αναερόβιες συνθήκες (απουσία οξυγόνου). Αυτή η διαδικασία είναι μια διεργασία της φύσης που συμβαίνει εδώ και εκατομμύρια χρόνια στα στομάχια των ζώων αλλά και του ανθρώπου, σε ριζοχώραφα σε έλη και ωκεανούς.

Η αναερόβια χώνευση (ΑΧ) είναι δηλαδή ετυμολογικά μια μικροβιολογική διεργασία αποσύνθεσης της οργανικής ουσίας η οποία είναι συνήθης σε πολλά φυσικά περιβάλλοντα και εφαρμόζεται σήμερα για να παραχθεί το βιοαέριο σε αεροστεγείς δεξαμενές που ονομάζονται χωνευτήρες. Ως οργανική πρώτη ύλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε υγρό υποπροϊόν της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών (π.χ. τυρόγαλο, στέμφυλα) ή ζωικό λύμα (λύματα βουστασίων, χοιροστασίων κτλ) το οποίο μπορεί να εμπλουτιστεί με κάθε άλλο φυτικό ή ζωικό υποπροϊόν ( π.χ. υποπροϊόντα σφαγείου, υποπροϊόντα καλλιεργειών κτλ).

Ένα ευρύ φάσμα μικροοργανισμών εμπλέκεται στην αναερόβια διεργασία που έχει δύο κύρια τελικά προϊόντα: το βιοαέριο και το χωνευμένο τελικό προϊόν (κομπόστ).
 

Οφέλη βιοαερίου

 
Η παραγωγή και η χρήση του βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση (ΑΧ) παρέχει πολλά περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη για το σύνολο της κοινωνίας αλλά και για τους εμπλεκόμενους αγρότες. Η χρήση της αλυσίδας εσωτερικής τιμής για την παραγωγή βιοαερίου ενισχύει τις τοπικές οικονομικές δυνατότητες, προστατεύει τις θέσεις εργασίας στις αγροτικές περιοχές, αυξάνει την περιφερειακή αγοραστική δύναμη ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο και συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

 
Τα κυριότερα οφέλη για την κοινωνία από την παραγωγή ενεργείας με χρήση βιοαερίου συνοψίζονται παρακάτω.

 • Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας (ΑΠΕ).
 • Εναλλακτικό εισόδημα για τους εμπλεκόμενους αγρότες καθώς και για τους τοπικούς Δήμους.
 • Μείωση του όγκου των οργανικών αποβλήτων.
 • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ – ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 
 • Συμβολή στη μείωση των ΑΦΘ (αερίων Φαινομένου Θερμοκηπίου) και της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας.
 • Ευελιξία χρήσης διαφορετικών πρώτων υλών
 • Χαμηλές απαιτήσεις σε νερό
 • Χρήση του ΚΟΜΠΟΣΤ ως λίπασμα
  • Κλειστός κύκλος θρεπτικών συστατικών (Φώσφορος, Κάλιο, κ. α)
  • Υψηλότερες συγκεντρώσεις μεταλλικού Αζώτου – ενισχυμένη βιολογική δράση σε σχέση με άλλα λιπάσματα.
  • Υγειονομικά πλεονεκτήματα- Μείωση παθογενειών και μικροβίων
  • Κτηνιατρική ασφάλεια
  • Καμία όχληση από οσμές
  • Βελτίωση της υγείας των φυτών – ph
  • Μείωση χρήσης μεταλλικών – χημικών λιπασμάτων

Σε σχέση με το ακατέργαστο ζωικό λίπασμα, το compost έχει βελτιωμένη αποδοτικότητα λίπανσης λόγω της ομοιογένειας και της υψηλότερης διαθεσιμότητας θρεπτικών συστατικών, την καλύτερη αναλογία άνθρακα – άζωτο (C/N) και τη σχεδόν πλήρη απώλεια οσμών.
 
Εξοπλισμός Πτηνοτροφικών & Κτηνοτροφικών Μονάδων - Τετώρος Μηχανήματα Α.Ε.