Παραγωγή Βιοαερίου από Αναερόβια Χώνευση

Με τον όρο αναερόβια χώνευση (ΑΧ) νοείται η βιολογική διαδικασία κατά την οποία ο οργανικός άνθρακας μέσω διαδοχικών οξειδώσεων και αναγωγών μετατρέπεται στην πιο οξειδωμένη (CO2 – Διοξείδιο του άνθρακα), και στην πιο ανηγμένη μορφή του (CH4 – μεθάνιο), υπό την καταλυτική δράση ενός ευρέως φάσματος μικροοργανισμών σε αναερόβιες συνθήκες (απουσία οξυγόνου). Αυτή η διαδικασία είναι μια διεργασία της φύσης που συμβαίνει εδώ και εκατομμύρια χρόνια στα στομάχια των ζώων αλλά και του ανθρώπου, σε ριζοχώραφα σε έλη και ωκεανούς.

Η αναερόβια χώνευση (ΑΧ) είναι δηλαδή ετυμολογικά μια μικροβιολογική διεργασία αποσύνθεσης της οργανικής ουσίας η οποία είναι συνήθης σε πολλά φυσικά περιβάλλοντα και εφαρμόζεται σήμερα για να παραχθεί το βιοαέριο σε αεροστεγείς δεξαμενές που ονομάζονται χωνευτήρες. Ως οργανική πρώτη ύλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε υγρό υποπροϊόν της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών (π.χ. τυρόγαλο, στέμφυλα) ή ζωικό λύμα (λύματα βουστασίων, χοιροστασίων κτλ) το οποίο μπορεί να εμπλουτιστεί με κάθε άλλο φυτικό ή ζωικό υποπροϊόν ( π.χ. υποπροϊόντα σφαγείου, υποπροϊόντα καλλιεργειών κτλ). Ένα ευρύ φάσμα μικροοργανισμών εμπλέκεται στην αναερόβια διεργασία που έχει δύο κύρια τελικά προϊόντα: το βιοαέριο και το χωνευμένο τελικό προϊόν (κομπόστ).